پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ → امروز ← Thursday, 13 June , 2024 | ساعت ۰۴:۴۷

آمار حوزه های دینی اهل سنت در ترکمن صحرا – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

آمار حوزه های دینی اهل سنت در ترکمن صحرا

مدرسه و مسجد کریم ایشان در مراوه دپه

این مجموعه آمار بر اساس آخرین اطلاعات  سال ۱۳۷۰ به استناد به اسناد “مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور” گردآوری گردیده است. ائمه جمعه و جماعات و روحانیون حق التدریسی آموزش و پرورش و علمائی که در حوزه ها شاغل نیستند، محسوب نگردیده و نیز لازم به یادآوری است که تعداد طلاب در سنوات متوالی بخاطر ترک تحصیل، یا ختم و پذیرش طلاب واجد شرایط در نوسان می باشد:

 

تعداد مساجدمحل تعداد طلاب تعداد مدرس تعداد حجره تاريخ تاسيس نام حوزه شهر روستا رديف
۵ ۶ ۱ ۲ ۱۳۵۱ اسلاميه گنبد آبادان تپه ۱
۴ ۲ ۲ ۱۳۵۴ محمديه گنبد آبادان تپه ۲
۵ ۵۰ ۳ ۱۷ ۱۳۱۱ شرعي گميشان آرخ بزرگ ۳
۱ ۹ ۲ ۴ ۱۳۶۷ عرفاني گنبد آق آباد ۴
۴ ۳۷ ۲ ۵ ۱۳۴۵ نعماني گنبد آق آباد ۵
۲ ۱۶ ۳ ۵ ۱۳۳۲ عرفاني مراوه تپه آق تقاي جديد ۶
۳ ۱۹ ۲ ۵ ۱۳۴۰ فاروقيه آق قلا آق دکش ۷
۲ ۴ ۱ ۵ ۱۳۶۱ نعمانيه آق قلا آق زبير ۸
۱ ۳۲ ۲ ۷ ۱۳۵۷ عرفاني آق قلا آق قلا ۹
۱۰ ۱۹ ۲ ۷ ۱۳۶۳ سراج الرسول آق قلا آق قلا ۱۰
۱ ۴۵ ۶ ۲۵ ۱۳۲۵ مصلحي آق قلا آق قلا ۱۱
۱ ۲۵ ۱ ۱۱ ۱۳۵۶ اسلاميه مراوه تپه اسلام آباد ۱۲
۵ ۴۰ ۳ ۱۲ ۱۳۴۵ حنفي آق قلا انبار الوم ۱۳
۱ ۵۸ ۳ ۱۵ ۱۳۵۰ عرفاني گنبد اوبه محمد ۱۴
۱ ۱۱ ۲ ۴ ۱۳۶۰ عرفاني آق قلا اوچ تپه ۱۵
۵ ۱۱ ۲ ۵ ۱۳۵۳ عرفاني آق قلا اودک دوجي ۱۶
۱ ۲۳ ۲ ۴ ۱۳۶۸ سعديه کلاله اورجنلي ۱۷
۶ ۱۲ ۲ ۳ ۱۳۶۲ امام محمد شيباني آق قلا اونق يلقي ۱۸
۲ ۹ ۱ ۵ ۱۳۵۷ عرفاني گنبد ايگدر سفلي ۱۹
۳ ۷۷ ۴ ۱۲ ۱۳۵۱ سلفيه گنبد ايگدر عليا ۲۰
۲ ۱۷ ۲ ۵ ۱۳۶۰ رحمانيه گنبد ايمر محمد قلي ۲۱
۳ ۵ ۱ ۷ ۱۳۵۲ حنفيه گنبد ايمر ملا ساري ۲۲
۴ ۱۸ ۱ ۴ ۱۳۵۹ رحمانيه گنبد اينچه برون ۲۳
۲۸ ۲ ۶ ۱۳۵۰ ضيائيه گنبد اينچه برون ۲۴
۳ ۲۲ ۲ ۴ ۱۳۶۲ عرفاني گنبد باغلي مرامه ۲۵
۳ ۲۲ ۲ ۴ ۱۳۵۲ عرفاني آق قلا باغه شور تپه نفس ۲۶
۱ ۷ ۱ ۴ ۱۳۶۴ عرفاني آق قلا باغه شيخ موسي ۲۷
۱ ۱۳ ۲ ۵ ۱۳۵۷ عرفاني گنبد بايلر ۲۸
۷ ۴۲ ۲ ۱۱ ۱۳۵۰ رونق الاسلام گميشان بصير آباد ۲۹
۱ ۱۵ ۲ ۱۰ ۱۳۱۱ نعماني گميشان بناور ۳۰
۱۴ ۵۸ ۱ ۱۶ ۱۳۶۳ نور گميشان بناور ۳۱
۱ ۷ ۱ ۵ ۱۳۵۴ استقامت بندرترکمن ۳۲
۱ ۱۵ ۱ ۶ ۱۳۶۳ سعادت بندرترکمن ۳۳
۱ ۱۵ ۱ ۶ ۱۳۶۲ عرفاني بندرترکمن ۳۴
۱ ۹ ۱ ۴ ۱۳۳۷ نور بندرترکمن ۳۵
۵ ۲۸ ۳ ۱۴ ۱۳۵۱ عرفاني گنبد بي بي شيروان ۳۶
۱ ۱۰ ۱ ۴ ۱۳۵۹ عرفاني گنبد پشمک پناده ۳۷
۶ ۲۶ ۳ ۸ ۱۳۰۸ حنفي بندرترکمن پنج پيکر ۳۸
۱ ۲۴ ۲ ۹ ۱۳۶۱ مهديه بندرترکمن پيخي حاجي ۳۹
۴ ۱۵ ۳ ۵ ۱۳۳۵ جرجانيه آق قلا پيرواش ۴۰
۱ ۱۱ ۱ ۶ ۱۳۶۴ نعماني گنبد تاتارعليا ۴۱
۲ ۴ ۱ ۳ ۱۳۶۱ نعماني گنبد تنگلي ۴۲
۳ ۱۱ ۲ ۵ ۱۳۵۵ عرفاني گنبد توتلي کوچک ۴۳
۲ ۴۵ ۳ ۱۱ ۱۳۵۷ عرفاني گنبد چاروا يلقي ۴۴
۱ ۲۲ ۳ ۶ ۱۳۳۳ علويه گنبد چاي بوئي ۴۵
۱ ۱۴ ۱ ۷ ۱۳۴۷ امانيه گنبد چاي قوشان ۴۶
۱ ۱۹ ۲ ۶ ۱۳۵۵ عرفاني گنبد چاي قوشان ۴۷
۱ ۱۹ ۲ ۶ ۱۳۴۶ دارالحفاظ گنبد چکرعطا ۴۸
۱ ۲۸ ۳ ۵ ۱۳۲۰ ربانيه گنبد چکرعطا ۴۹
۱ ۲۲ ۲ ۶ ۱۳۵۰ عرفاني مراوه تپه چناران ۵۰
۱ ۱۹ ۲ ۳ ۱۳۶۵ رحمانيه مراوه تپه چناران ۵۱
۱ ۱۲۰ ۶ ۱۸ ۱۳۵۰ ربانيه کلاله چنارلي ۵۲
۶ ۳۴ ۴ ۷ ۱۳۳۰ احمديه آق قلا چين سبلي ۵۳
۱ ۸ ۲ ۶ ۱۳۵۸ عرفاني گنبد حاجي بالخان ۵۴
۲ ۱۸ ۲ ۵ ۱۳۵۰ حنفيه گنبد حاجيلر قلعه ۵۵
۱ ۸ ۲ ۳ ۱۳۵۱ احسانيه گنبد حالي آخوند ۵۶
۱ ۱۹ ۲ ۶ ۱۳۲۰ اعظميه گنبد حالي آخوند ۵۷
۱ ۱۷ ۲ ۵ ۱۳۵۰ نفاعيه گنبد حالي آخوند ۵۸
۲ ۱۳ ۲ ۴ ۱۳۳۲ هاديه آق قلا حبيب ايشان ۵۹
۱ ۱۱ ۲ ۵ ۱۳۶۵ عرفاني آق قلا حسن طيب ۶۰
۲ ۲۰ ۳ ۱۱ ۱۳۴۲ ترويج بندرترکمن خواجه لر ۶۱
۱ ۱۳ ۱ ۵ ۱۳۴۵ ثابت گميشان خواجه نفس ۶۲
۷ ۳ ۱ ۸ ۱۳۶۲ نعماني گميشان خواجه نفس ۶۳
۱ ۴ ۲ ۴ ۱۳۵۷ هدايت گميشان خواجه نفس ۶۴
۱ ۳۸ ۴ ۷ ۱۳۶۲ عرفاني مراوه تپه خواجه ياپاقي ۶۵
۱ ۵ ۲ ۳ ۱۳۶۰ اسلاميه گنبد داشلي عليا ۶۶
۳ ۱۳ ۲ ۴ ۱۳۶۰ خلفاي راشدين آق قلا دليجه ۶۷
۳ ۱۷ ۳ ۷ ۱۳۶۷ رحمانيه گنبد دوزالوم ۶۸
۴ ۲۰ ۲ ۸ ۱۳۶۰ ماتريدي آق قلا دوگونچي ۶۹
۴ ۸ ۲ ۵ ۱۳۶۳ اعظميه گنبد ساري بخش ۷۰
۱ ۱۶ ۱ ۸ ۱۳۶۴ عرفاني گنبد سارلي سفلي ۷۱
۳ ۱۴ ۲ ۴ ۱۳۶۱ سراج الدين گنبد سارلي مختوم ۷۲
۱ ۱۰ ۲ ۴ ۱۳۵۲ فاروقيه آق قلا سقر يلقي ۷۳
۲ ۱۳ ۲ ۴ ۱۳۵۰ رونق الاسلام آق قلا سلاق يلقي ۷۴
۱ ۹ ۲ ۳ ۱۳۴۸ احمديه گنبد سلطانعلي ۷۵
۴ ۷ ۲ ۳ ۱۳۵۹ حنفيه گنبد سلطانعلي ۷۶
۱ ۱۱ ۲ ۵ ۱۳۳۰ چهار ياريه گنبد سمبه مختوم ۷۷
۱ ۶ ۱ ۵ ۱۳۴۸ سيدلر آق قلا قدير آباد ۷۸
۵ ۱۴ ۲ ۳ ۱۳۵۹ صديقيه آق قلا شفتالو باغ عليا ۷۹
۱ ۱۹ ۲ ۶ ۱۳۶۱ احمديه کلاله شيخلر ۸۰
۴ ۶ ۲ ۴ ۱۳۶۳ دارالعلوم آق قلا صحنه سفلي ۸۱
۱ ۶ ۲ ۴ ۱۳۶۰ مصلحي آق قلا صحنه سفلي ۸۲
۱ ۳۲ ۴ ۱۱ ۱۳۵۳ عرفاني گنبد صوفي شيخ داز ۸۳
۳ ۵ ۱ ۴ ۱۳۶۲ ارشادي آق قلا طعنه ۸۴
۱ ۴ ۱ ۳ ۱۳۵۸ رحمانيه گنبد عرب سورنگ ۸۵
۱ ۶۵ ۳ ۱۳ ۱۳۴۵ مقدميه گنبد عرب سورنگ ۸۶
۲ ۱۷ ۴ ۴۶ ۱۳۴۹ عرفاني آق قلا عرفان آباد ۸۷
۱ ۲۳ ۲ ۵ ۱۳۶۱ عرفاني مراوه تپه عزيز آباد ۸۸
۱۸ ۵۴ ۴ ۲۰ ۱۳۱۲ عظيمي گميشان قارقي ۸۹
۳ ۲۲ ۱ ۱۱ ۱۳۵۶ ضيائيه کلاله قپان عليا ۹۰
۴ ۳۵ ۲ ۷ ۱۳۴۹ غفرانيه کلاله قرناوه ۹۱
۴ ۳۵۶ ۱۰ ۴۴ ۱۳۳۰ عرفاني آق قلا قره بلاغ ۹۲
۲ ۱۹ ۲ ۷ ۱۳۲۳ حامد بندرترکمن قره تپه ۹۳
۱ ۳۰ ۲ ۷ ۱۳۶۴ احمديه کلاله قره خوجه ۹۴
۳ ۱۵ ۳ ۸ ۱۳۶۰ عرفاني بندرترکمن قره قاشلي ۹۵
۲ ۱۸ ۲ ۵ ۱۳۶۱ انوريه گنبد قره ماخر ۹۶
۲ ۷ ۱ ۵ ۱۳۵۲ نورانيه گنبد قره ماخر ۹۷
۱ ۱۹ ۲ ۵ ۱۳۴۵ احمديه آق قلا قرنجيک پورامان ۹۸
۱ ۹۱ ۳ ۱۵ ۱۳۵۲ سراج الدين گميشان قرنجيک کسلخه ۹۹
۳ ۹ ۳ ۹ ۱۳۱۲ حنفي گميشان قرنجيک ماهري ۱۰۰
۳ ۷ ۲ ۴ ۱۳۴۸ نعماني گنبد قزقلي ۱۰۱
۱ ۳۵ ۴ ۹ ۱۳۴۱ عرفاني گنبد قزلجه آق امام ۱۰۲
۴ ۱۰ ۲ ۴ ۱۳۶۰ احمديه آق قلا قلعه جيق ۱۰۳
۱ ۲۴ ۲ ۷ ۱۳۵۵ جرجانيه گنبد قلندر آباد ۱۰۴
۱ ۵۱ ۲ ۱۰ ۱۳۵۰ روحانيه گنبد قلندر آباد ۱۰۵
۱ ۹۵ ۶ ۲۰ ۱۳۲۶ احمديه کلاله قوجمز ۱۰۶
۲ ۱۳ ۴ ۶ ۱۳۴۵ امام خميني گنبد قورپليجه ۱۰۷
۵ ۲۰ ۳ ۸ ۱۳۴۴ حنفيه گنبد قورچاي ۱۰۸
۲ ۷۲ ۴ ۱۱ ۱۳۱۲ عرفاني مراوه تپه قوشه سو ۱۰۹
۵ ۵۵ ۴ ۱۲ ۱۳۲۰ نعماني گميشان کتوک ۱۱۰
۵ ۱۵ ۳ ۴ ۱۳۶۲ نقشبنديه آق قلا کرد ۱۱۱
۵ ۴۳ ۳ ۱۰ ۱۳۵۶ عرفاني مراوه تپه کرند ۱۱۲
۱ ۴۹ ۳ ۱۰ ۱۳۳۱ سيدي گميشان کريم ايشان ۱۱۳
۱ ۵۱ ۵ ۲۱ ۱۳۶۵ عرفاني مراوه تپه کريم ايشان ۱۱۴
۱ ۲۲ ۲ ۷ ۱۳۶۴ رحمانيه کلاله کسر پيشکمر ۱۱۵
۲ ۱۲ ۱ ۴ ۱۳۶۰ رحمانيه گنبد کسگن قوجق ۱۱۶
۴ ۵ ۲ ۶ ۱۳۴۷ سيفيه کلاله ۱۱۷
۱ ۱۵ ۲ ۴ ۱۳۶۳ محمديه کلاله ۱۱۸
۱ ۱۳ ۱ ۳ ۱۳۶۶ حنفيه گنبد کليجه ۱۱۹
۱ ۳ ۱ ۴ ۱۳۵۴ شروع الاسلام گميشان کملر ۱۲۰
۱ ۱۶ ۲ ۵ ۱۳۶۳ محمديه گميشان کملر ۱۲۱
۱ ۸ ۱ ۳ ۱۳۶۰ الثوره گنبد کوچک الوم ۱۲۲
۲ ۱۲ ۲ ۴ ۱۳۶۲ عرفاني گنبد کوچک ديگي سيد ۱۲۳
۳ ۱۵ ۲ ۵ ۱۳۴۷ طاهري گنبد کوچک نظرخاني ۱۲۴
۲ ۱۲ ۲ ۴ ۱۳۶۵ ماهريه گنبد کورکلي ۱۲۵
۱ ۹ ۲ ۲۲ ۱۳۶۱ اهل سنت گنبد گاليکش ۱۲۶
۱ ۱۴ ۲ ۶ ۱۳۵۵ عرفاني آق قلا گري دوجي ۱۲۷
۳ ۶ ۱ ۳ ۱۳۵۶ عرفاني آق قلا گري ۱۲۸
۱ ۷۸ ۶ ۱۵ ۱۳۲۳ عرفاني مراوه تپه گليداغ ۱۲۹
۱۳ ۳۰ ۱ ۵ ۱۳۶۴ احمديه گميشان ۱۳۰
۱ ۵۰ ۳ ۷ ۱۳۰۸ اعظمي گميشان ۱۳۱
۲ ۸۱ ۴ ۲۰ ۱۳۱۷ نعماني گميشان ۱۳۲
۱۵ ۴۲ ۴ ۶ ۱۳۳۵ احمديه گنبد ۱۳۳
۱۰ ۴۱ ۳ ۱۲ ۱۳۳۰ اسلاميه گنبد ۱۳۴
۱ ۲۵ ۲ ۱۱ ۱۳۴۰ جميليه گنبد ۱۳۵
۱ ۸۳ ۶ ۱۱ ۱۳۲۸ حاجي آبائي گنبد ۱۳۶
۱ ۴۰ ۴ ۹ ۱۳۳۶ حنفي۱ گنبد ۱۳۷
۱ ۴ ۲ ۴ ۱۳۴۲ حنفي۲ گنبد ۱۳۸
۱ ۲۰ ۳ ۱۰ ۱۳۳۹ رحمانيه گنبد ۱۳۹
۱ ۲۸ ۳ ۸ ۱۳۳۲ سعديه گنبد ۱۴۰
۱ ۶ ۱ ۴ ۱۳۴۳ قابوس گنبد ۱۴۱
۱ ۴۲ ۲ ۱۲ ۱۳۴۹ محمديه گنبد ۱۴۲
۱ ۶۴ ۵ ۱۱ ۱۳۴۵ مدرسي گنبد ۱۴۳
۱ ۱۹ ۲ ۵ ۱۳۶۳ احمديه کلاله گوگجه ۱۴۴
۱ ۲۶ ۳ ۵ ۱۳۶۱ احمديه کلاله مالاي شيخ ۱۴۵
۲ ۱۳ ۲ ۴ ۱۳۶۲ سراجيه کلاله مالاي سفلي ۱۴۶
۲ ۱۰ ۲ ۷ ۱۳۳۲ عروه الوثقي آق قلا محمد آلق ۱۴۷
۵ ۷۴ ۴ ۱۰ ۱۳۶۵ عرفاني مراوه تپه ۱۴۸
۳ ۱۶ ۳ ۸ ۱۳۳۷ اسلامي آق قلا ميرزاعلي يلقي ۱۴۹
۱ ۳۸ ۲ ۹ ۱۳۴۱ محمديه گنبد نظام آباد ۱۵۰
۲ ۱۰ ۱ ۵ ۱۳۵۶ عرفاني مراوه تپه هوتن ۱۵۱
۲ ۴۶ ۲ ۶ ۱۳۵۵ احمديه گنبد هيوه چي بالا ۱۵۲
۱ ۹ ۱ ۶ ۱۳۶۲ عرفاني گنبد هيوه چي مرکزي ۱۵۳
۱ ۷ ۱ ۲ ۱۳۵۳ نعمانيه گنبد ياسي تپه ۱۵۴
۵ ۲۱ ۲ ۷ ۱۳۴۰ فاضلي آق قلا يانپي ۱۵۵
۳ ۷ ۱ ۲ ۱۳۴۴ اسلامي آق قلا يلمه خندان ۱۵۶
۴ ۲۸ ۲ ۱۲ ۱۳۲۵ هاشميه آق قلا يلمه ساليان ۱۵۷

 

 

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe