جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ → امروز ← Friday, 12 July , 2024 | ساعت ۱۴:۵۷

“شمشیر دو لبه انتخابات در تورکمن صحرا” – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

“شمشیر دو لبه انتخابات در تورکمن صحرا”

بایکوت انتخابات مجلس شوراى اسلامى یکى از آسان ترین راههاى مبارزه سیاسى در مقابل رژیم دیکتاتورى جمهورى اسلامى است. اما تحلیل عواقب این بایکوت یکى از ضرورتها براى اتنیک هاى ایران على الخصوص تورکمن ها است. وقتی ملتی، گردن به زور و اجبار به دیکتاتورى مى دهد و به دلیل موقعیت جغرافیایى و امنیتى سیاسى توان واکنش همگام با باقی اتنیک ها و جنبش سراسری ندارد؛ در تقسیمات آینده قدرت سیاسى از سوى ابر احزاب ها کنار گذاشته خواهد شد که این برای فعالین سیاسى تورکمن خیلی آزار دهنده و نگران کننده است.
در گام نخست باید با این سیاست که جمهوری اسلامی نمی تواند پایه ترین خواسته های مردم را برآورد کند و محکوم به سرنگونى است، پیش برویم.
در گام دوم، شرکت نکردن در انتخابات همواره بخشی از تبلیغات اپوزیسیون برای افشای سیاست حاکمان بوده و هست.
تورکمن ها امروز از نظر روانشناسی سیاسی و آگاهی اجتماعی در چه فازی هستند؟
سیاست باید برای رسیدن به خواسته های تورکمن ها باشد ولی نباید پیام های خوشبینانه در راستاى اهداف بقاى جمهورى اسلامى به مردم داد.
نماینده و نمایندگان مجلس در صد سال اخیر حاکمیت سلطنت پهلوى و جمهورى اسلامى چه منافع ملی و اقتصادی برای تورکمن صحرا داشته اند؟ حضور تورکمن ها در پاى صندوق هاى راى جمهورى اسلامى به مانند بازى با چوب دو سر نجس است. تورکمن هایى که سال ١٣۵٨ انتخابات رفراندوم “آرى،نه” جمهورى اسلامى را تحریم و با اعدام رهبران سیاسى(توماج، واحدى، مختوم و جرجانى) هزینه داده اند، امروز بر لبه شمشیرى راه مى روند که به نظر دو سر باخت است. بایکوت انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهورى و دوره ششم شوراى شهر از سوى تورکمن ها باعث از دست رفتن کرسى هاى شوراى شهرى شده و ورود مهاجران سیستانى را به سیستم ادارى و شهرى مناطق تورکمن نشین سهولت داد که این امر هزینه سنگینى بر دوش ملت تورکمن صحرا گذاشته است. تحویل شهرهاى تورکمن نشین به نمایندگان غیرتورکمن با روش سیستماتیک جمهورى اسلامى و گماردن سیستانى ها در مدیریت تورکمن صحرا خطر یک تنش اتنیکى را در برخواهد داشت که نمونه آن را در مسئله حق آبه روستاى یلمه سالیان شاهد بودیم که تورکمن ها پاى منافع ملى و سرزمینى خود کوتاه نخواهند آمد. شاید تورکمن ها در این انتخابات بر روى یک شمشیر دو لبه راه مى روند، اما آنچه واضح است نیروهاى امنیتى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى با آتش و باروت بازى مى کنند.
فعالین و نخبگان سیاسى با ظرافت باید دنبال کانال هایى بگردند که به آگاهی سیاسی و مدنى تورکمن ها در مقابله با سیستم آسیمیله سیاسى جمهورى اسلامى کمک کند. ظرافت در سیاست جذب نیروهای مقتدر و با پتانسیل است.

حاج کریم بگجانى-فعال سیاسى تورکمن

چهارشنبه اول شهریور ۱۴۰۲

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe