پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ → امروز ← Thursday, 13 June , 2024 | ساعت ۰۵:۳۴

اطلاعیه دو تشکل تورکمن در حمایت از بلوچ هاى تورکمن صحرا – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

اطلاعیه دو تشکل تورکمن در حمایت از بلوچ هاى تورکمن صحرا


مدتى است که رژیم اسلامى تلاش مى ورزد تا در میان تورکمن ها و بلوچ ها، خاصه در نواحى گالیکش، اختلاف انداخه و تفرقه ایجادکند. عوامل رژیم در منطقه به خوبى آگاه هستند که تورکمن ها و بلوچ ها را از دیرباز و بطور سنتى پیوند محکمى به هم وصل نمودهاست. متولیان امور در منطقه بار ها کوشیده اند تا این وصلت برادرى دیرینه را از هم بگسلند و بدین طریق آنها را در برابر هم قراردهند.
تورکمن ها و بلوچ ها از جمله ملت هایى هستند که مورد تبعیض رسمى حکومت سلطنتى پهلوى پدر و پسر و نظام اسلامى خمینى وخامنه اى واقع شده اند. هر دو رژیم بنوبه خود قریب به یک قرن است که با بکارگیرى تمامى امکانات دولتى سعى وافر داشتند تا ازطریق اعمال سیاست آسیمیلاسیون از همه ملت هاى تحت ستم کشورمان هویت زدایى کنند. روندى که امروز نیز با تمامى شدت و حدتخود همچنان ادامه دارد. افزون بر آن، این دو دولت با استقرار مراکز صنعتى و اقتصادى در استان هاى مرکزى، عدم ایجاد زیرساختهاى صنعتى و اقتصادى و عدم سرمایه گذارى در مناطق ملى این نواحى را به مناطق محروم تبدیل کرده و ساکنان آنجا را هدفمند وپیگیرانه دچار فقر نموده اند.
رژیم شاه و رژیم اسلامى به اعمال تبعیض رسمى، سیاست آسیمیلاسیون و اجرایى کردن برنامه فقر زایى در مناطق ملى اکتفا ننموده،هر از چند گاهى نیز به سرکوب و کشتار مردم این نواحى پرداختند؛ و این مردم کشى کماکان ادامه دارد.
با آغاز جنبش ” زن، زندگى، آزادى ” بلوچستان به یکى از مراکز اصلى این جنبش تبدیل شده و هموطنان غیور بلوچ برغم تهاجماتوحشیانه سپاه پاسداران و مزدوران بسیجى، که صد ها قربانى بى گناه برجاى نهاده است، همچنان به تظاهرات گسترده خود جهتاعتراض به ظلم و ستمى که در حق شان اعمال مى شود، و نیز براى اعتراض شدید به مردم کشى رژیم اسلامى، ادامه مى دهند. ازجمله تظاهرات مهمى که در پیش رو قرار دارد، روز جمعه هفتم بهمن برگزار مى شود. ما از همه ایلدش هاى تورکمن تقاضا داریم کهفعالانه و به صورت گسترده دوشادوش هموطنان بلوچ خود در این تظاهرات شرکت نمایند.
براى احقاق حقوق حقه خود و نیز به فرجام رساندن جنبش ” زن، زندگى، آزادى” همبستگى و هم آوایى گسترده تورکمن ها، بلوچ ها ودیگر ملت هاى محروم، مظلوم و مورد تبعیض واقع شده کشورمان ضرورتى انکار ناپذیر است.

خیزش ملى تورکمن صحرا
کانون فرهنگى – سیاسى خلق ترکمن

ششم بهمن ١۴٠١

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe