پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ → امروز ← Thursday, 13 June , 2024 | ساعت ۰۶:۴۰

خیزش ملى تورکمن صحرا انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم می کند – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

خیزش ملى تورکمن صحرا انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم می کند

هموطنان گرامى،

جمهورى اسلامى بار دیگر در حال دیدن تدارکات نمایشى بنام انتخابات است. هم خود سردمداران حکومت اسلامى و هم مردم ایران به خوبى به این امر واقفند که انتخابات به معنى حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در ایران امروز مطلقا وجود ندارد؛ زیرا انتخابات به مفهوم واقعى آن تنها در حالتى انجام پذیر است که تمامى شروط آن موجود باشد. این شروط عبارتند از آزاد بودن انتخابات، همگانى بودن انتخابات، مساوى بودن انتخابات، مستقیم بودن انتخابات و مخفى بودن انتخابات.

انتخابات در شرایطى آزاد است که شهروندان حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را داشته و براى دستیابى به این حقوق در چارچوب قانون هیچگونه محدودیتى نداشته باشند. همانطور که در طول چهل سال گذشته و به هنگام تمامى به اصطلاح انتخابات بوضوح تجربه شده است، هیچ یک از این نوع انتخابات آزاد نبوده است.

از ملزومات انتخابات آزاد کاندید شدن افراد کاردان، با صلاحیت و بی طرف از یکسو و از سوى دیگر وجود احزاب سیاسى مختلف و فعالیت آزاد آنهاست. جمهورى اسلامى نه کاندیداهاى شایسته و غیروابسته را بر مى تابد و نه آزادى فعالیت احزاب سیاسى را. از اینرو برگزارى نمایشى بنام انتخابات هیچ نوع سنخیتى با انتخابات آزاد و قانونى ندارد.

جمهورى اسلامى در هر دوره نمایش انتخاباتى خود ناخواسته سیاست تبعیض آمیز نظام اسلامى را نیز به نمایش مى گذارد. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى تنها افراد شیعه مذهب حق کاندید شدن به ریاست جمهورى و حق برگزیده شدن به عنوان رئیس جمهور را دارند. همه هموطنان دیگر که تعلقات مذهبى دیگرى دارند، همانند هم میهنان اهل تسنن ترکمن، کرد، بلوچ و عرب که بخش در خور توجه اى از جمعیت کشورمان را تشکیل مى دهند، رسما از این حق محروم بوده و به عنوان شهروندان درجه دو تلقى مى شوند.

تمامى کاندیداهایى که در طول این چهل سال گذشته با دادن وعده هاى عوامفریبانه به قدرت رسیدند، نه فقط خلف وعده نموده و وقعى به خواست هاى مبرم مردم و جامعه ننهاده، بلکه با سوء استفاده از قدرت خود ثروت ملى را به تاراج برده و صداى هر اعتراضى را نیز با توسل به نیروهاى سرکوبگر دولتى خاموش کردند.

مشارکت در این نمایش انتخاباتى به هر توجیه و بهانه اى نه تنها حکم مشروعیت بخشیدن به یک نظام ظالم، فاسد و وطن فروش را دارد، بلکه صرفنظر کردن رأى دهنده از حق طبیعى خود براى انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد، تأیید تبعیضات رسمى، تن دادن به حقارت بى حقوقى، مطیع بودن در قبال سرکوبگران و خائنین به میهن و مردم و یارى رساندن به بقا و استمرار یک حکومت غیرقانونى و غیرانسانى است.

خیزش ملى تورکمن صحرا

پانزده خرداد ۱۴۰۰

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe