یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ | Sunday 25 August 2019
Contact us – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

Contact:

TS – Postfach 30 12 03, 50782 Köln, Germany

Email:

turkmensahra@turkmensahra.de

turkmensahra@turkmenler.org

فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe